Bialchem

Wprowadzanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin do obrotu na terenie Polski

Nawozy wprowadzane do obrotu muszą spełniać szereg wymagań określonych w ustawach i rozporządzeniach wydanych przez odpowiednie organy krajowe i unijne. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 147, poz. 1033). Uszczegóławia ona także warunki wprowadzania do obrotu nawozów uregulowane w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.).

Извините, этот текст доступен только на “Polski”.