Bialchem

Co warto wiedzieć o węglu

Węgiel powstawał 360–30 milionów lat temu z obumarłych roślin na terenach bagiennych, podmokłych. Obumarłe tkanki roślinne wytworzyły torf, który przemieszczając się głębiej pod ziemię, ulegał działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury.

Brak tlenu, ogromne ciśnienie, odpowiednia temperatura oraz miliony lat sprawiły, że w miejscu byłego torfu powstał węgiel. Im dłużej węgiel przeleżał w danym miejscu, tym lepsza była jego jakość.

Na podstawie genezy, węgiel kamienny można podzielić na:

 • węgiel humusowy – utworzony ze szczątków flory lądowej;
 • węgiel sapropelowy – utworzony ze szczątków flory wodnej;
 • węgiel liptobiolitowy – powstały z nagromadzenia żywiczno-woskowych składników roślin.

Wydobywany w kopalniach węgiel kamienny dzieli się pod względem typu, sortymentu i klasy.

Typy węgla kamiennego określono na podstawie jego właściwości, takich jak: spiekalność, zawartość części lotnych oraz ciepło spalania.
Wyróżniono kilkanaście typów węgla, który ze względu na swoje zastosowanie można pogrupować następująco:

 • energetyczne (płomienny, gazowo-płomienny, gazowy);
 • koksowe (gazowo-koksowy, ortokoksowy, metakoksowy, semikoksowy);
 • specjalne (chudy, antracytowy);
 • antracyty (antracyt, metaantracyt).

Podstawą podziału węgla kamiennego na sortymenty są wielkości ziaren węgla. Według tej klasyfikacji węgle dzieli się na 11 sortymentów zasadniczych:

 • grube (kęsy, kostka, orzech, orzech II), o uziarnieniu >200–25 mm;
 • średnie (groszek, grysik), o uziarnieniu 30–5 mm;
 • miałowe (miał), o uziarnieniu 25–0 mm;
 • inne (muł, pył), o uziarnieniu 1–0 mm.

Z kolei klasy węgla określono na podstawie: wartości opałowej, zawartości popiołu oraz zawartości siarki w stanie roboczym. Podstawowym wyznacznikiem klasy węgla kamiennego decydującym o jego wartości energetycznej jest wartość opałowa, wahająca się od 15 do 35 MJ/kg.
Węgiel kamienny cechuje się dużą zmiennością parametrów chemicznych i technologicznych, od których zależy jego późniejsze wykorzystanie w ciepłownictwie, koksownictwie i przemyśle chemicznym.