Bialchem

Normy jakości węgla – nowe narzędzie w walce ze smogiem.

Od 12 września 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych (Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.) .

Niestety obserwujemy, że świadomość tego tematu nadal nie jest wystarczająca…

Nowe regulacje wprowadziły bardzo restrykcyjne normy jakości dla wielu rodzajów paliw stałych, w tym węgla kamiennego. Normy, o których mowa mają zastosowanie przy sprzedaży węgla głównie na cele komunalno – bytowe, a konkretnie dotyczą one gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy do 1 MW. Celem wprowadzonych regulacji dla paliw stałych jest wyeliminowanie z obrotu paliw niskiej jakości (np. muły węglowe, flotokoncentraty) – ma to wpłynąć na poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem.

Obowiązujące od 4 listopada normy jakości węgla, opublikowane w formie Rozporządzenia Ministra Energii dotyczą dwóch grup paliw stałych. Do pierwszej grupy zalicza się: węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające min. 85% węgla kamiennego. Wydzielono następujące sortymenty węgla: grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm (kostka) oraz 25 ÷ 80 mm (orzech); sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm (groszek, ekogroszek) oraz miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm. Kolejną grupę stanowią produkty przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego (np. koks).

Jeśli dane paliwo nie spełnia norm jakościowych to nie może być sprzedawane z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych i instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Warto też przypomnieć, że od 12 września 2018 r. nie można już sprzedawać na rzecz gospodarstw domowych i instalacji o mocy poniżej 1 MW mułów węglowych, flotokoncentratów, paliw stałych niesortowanych oraz mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego.

Nowe regulacje wprowadziły też obowiązek wystawiania przez sprzedawcę węgla nowego dokumentu tzw. „Świadectwa jakości paliw stałych”. Klient otrzymuje przy zakupie dokument, wzór którego został określony w Rozporządzeniu Ministra Energii. Świadectwo jakości zawiera informacje dotyczące wymogów jakościowych dla danego rodzaju paliwa stałego oraz zakresu dopuszczalnych parametrów jakościowych.

Kopia świadectwa jakości, potwierdzona przez sprzedawcę „za zgodność z oryginałem”, każdorazowo jest przekazywana nabywcy, natomiast oryginał sprzedawca jest zobowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

W przypadku sprzedaży paliw do podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami tego rodzaju, nabywca musi przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w tym zakresie – takim dokumentem może być np. kopia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Kopie dokumentów przekazane przez nabywców muszą być przechowywane przez okres pięciu lat.

Nadzór nad wdrożeniem w życie nowych przepisów sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy wsparciu Państwowej Inspekcji Handlowej. Sprzedawcy węgla nie powinni ignorować nowych obowiązków ze względu na wysokie kary grożące za ich naruszenie np.

– kara grzywny od 10 tys. do 1 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat 5 grozi przedsiębiorcy, który sprzedaje paliwo stałe nie spełniające norm jakościowych dla gospodarstw domowych lub instalacji o mocy poniżej 1 MW;

– kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do 100 tys. zł grozi sprzedawcy, który nie wystawi świadectwa jakości lub świadectwo jakości zawiera nieprawdziwe dane oraz jeśli sprzedawca nie przekaże nabywcy kopii wystawionego świadectwa.

Bądźmy więc czujni i kupujmy opał tylko ze sprawdzonych źródeł, a do takich niewątpliwie należy „Bialchem Group Sp. z o. o.”