Bialchem

Czy nawóz mineralny jest bezpieczny?

Stosowanie nawozów sztucznych, choć korzystne dla roślin, może przynosić negatywne konsekwencja dla środowiska naturalnego, wód, gleb i zwierząt. Jeśli jednak przestrzegamy pewnych reguł, to stosowanie nawozów mineralnych jest bezpieczne. To jednak nie koniec, ponieważ równie istotne jest przechowywanie nawozów mineralnych. Jakimi zasadami należy się kierować, stosując nawozy sztuczne, by rośliny owocowały, a środowisko otaczająca nas natura na tym nie ucierpiała?

Wpływ nawozu mineralnego na środowisko i glebę

Odpowiednie nawożenie roślin, dostosowane do ich potrzeb, wymaga wcześniejszej analizy gleby i znajdujących się w niej pierwiastków oraz składników mineralnych. Bez takiego badania możemy dostarczyć do gleby zbyt dużo azotu, potasu czy fosforu, co jednocześnie negatywnie wpływa na jej jakość. Stosowanie nawozów sztucznych w zbyt dużych stężeniach może powodować skażenie wód i gleby. Dlatego nawozy mineralne należy stosować zgodnie z określonymi zasadami, które zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska. Jakie reguły wyznacza w tej kwestii prawo?

 • Nawozy na gruntach rolnych stosuje się w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha oraz kanałów, rowów i cieków wodnych.
 • Stosowanie nawozów sztucznych jest możliwe na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 metrów od zbiorników wodnych o powierzchni wynoszącej 50 ha.
 • Stosowanie nawozów sztucznych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem i zamarzniętych do głębokości 30 cm jest zabronione.
 • Nie wolno nawozić gleb w trakcie opadów deszczu.
 • Zabronione jest stosowanie nawozów mineralnych na stokach o pochyleniu większym niż 10%

Wpływ nawozu mineralnego na organizm człowieka

Ze względu na dużą ilość substancji chemicznych zawartych w środkach do nawożenia roślin, stosowanie nawozów mineralnych może być także niebezpieczne dla człowieka, jednak tylko wówczas gdy nie przestrzegamy podstawowych reguł. W trakcie oprysków należy zabezpieczać:

 • skórę,
 • oczy,
 • dłonie,
 • układ oddechowy,
 • układ pokarmowy.

W tym celu konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej w postaci:

 • specjalnych ubrań roboczych odpornych na działanie substancji chemicznych,
 • rękawic,
 • masek,
 • okularów.

W razie podrażnienia skóry, oczu czy dróg oddechowych należy zgłosić się do lekarza.

Stosowanie niektórych preparatów jest zabronione w przypadku uprawy żywności, ponieważ może powodować choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory, a także biegunki, wymioty, problemy żołądkowe. Najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka są azotany, które mogą przeniknąć do wód w razie ich nadmiaru w glebie, oraz ponadnormatywna zawartość metali ciężkich.

Stosowanie nawozów sztucznych – oznaczenia bezpieczeństwa

Jakie oznaczenia musi posiadać środek do zasilania gleb, by mógł zostać wprowadzony do obrotu? Podstawowym wyznacznikiem określającym bezpieczeństwo konkretnego środka ochrony roślin jest oznakowanie “NAWÓZ WE”. Daje ono gwarancję, że skład danego preparatu spełnia normy bezpieczeństwa dla nawozu mineralnego. To potwierdza opinia specjalnych instytucji, która wydawana jest na etapie postępowania w sprawie ubiegania się o pozwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa nawozu mineralnego dla zdrowia są wyrażane w symbolach BHP, na podstawie których otrzymujemy informację o tym, że stosowanie nawozów sztucznych może wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Oznaczenia te stwierdzają, że dane środki:

 • mogą być łatwopalne,
 • są szkodliwe dla oczu,
 • zagrażają zdrowiu w przypadku połknięcia,
 • powodują oparzenia skóry.

Magazynowanie nawozów sztucznych

Przechowywanie nawozów mineralnych określone jest przepisami prawnymi Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2018, poz. 1259). Na jej podstawie określono zasady, których trzeba przestrzegać, magazynując tego typu środki. Należy je składować w taki sposób, by:

 • nie zagrażały środowisku ani ludziom, szczególnie dzieciom,
 • były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, takich jak promienie słoneczne czy wilgoć.

Przechowywanie nawozów mineralnych możliwe jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w wentylowanym, chłodnym, suchym i zacienionym pomieszczeniu, oznaczonym odpowiednim znakiem BHP. Jeśli zatem decydujemy się na stosowanie preparatów wspomagających rozwój roślin, to zadbajmy, by przechowywanie nawozów mineralnych odbywało się w zgodzie z przepisami. Dzięki temu chronimy zdrowie swoje i innych.

Czy stosowanie nawozów sztucznych jest bezpieczne? Tak, ale pod warunkiem, że działamy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez powołane do tego instytucje, dbając o stan środowiska, jakość wód i gleb oraz zdrowie zwierząt i ludzi.