Bialchem

Wprowadzanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin do obrotu na terenie Polski

Nawozy wprowadzane do obrotu muszą spełniać szereg wymagań określonych w ustawach i rozporządzeniach wydanych przez odpowiednie organy krajowe i unijne. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 147, poz. 1033). Uszczegóławia ona także warunki wprowadzania do obrotu nawozów uregulowane w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. WE L 304 z 21.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 467, z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem produkty nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile dany nawóz nie spełnia przepisów technicznych odnoszących się do danej klasy nawozów.
Nawozy mineralne, takie jak oferowane przez firmę Bialchem nawozy wieloskładnikowe, są nawozami typu WE, o jakości potwierdzonej certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, określającą zgodność produktów firmy z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003. Produkowane są one bez dodatku substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i wprowadzane są na polski rynek bez dodatkowych pozwoleń, a za ich jakość i prawidłowe oznakowanie odpowiada firma Bialchem. W odróżnieniu od nawozów organicznych czy organiczno-mineralnych nie wymagają one badań i wydawanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwolenia.

nawozach mineralnych deklarowane składniki pokarmowe występują w formie minerałów uzyskanych na drodze wydobycia lub fizycznych i/lub chemicznych procesów przemysłowych. Przepisy określają minimalne ilości, w jakich muszą się znajdować związki mineralne, by nawóz można było oznaczyć jako nawóz WE. W przypadku nawozów zawierających więcej niż 28% masowych azotu w przeliczeniu na azotan amonu, substancje dodawane do produktu nie mogą zwiększać jego wrażliwości na wysoką temperaturę lub tendencji do detonacji. Stosowanie tych nawozów w normalnych warunkach nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt lub roślin albo na środowisko. Według tej definicji mocznik, mimo że jest związkiem organicznym, traktowany jest jako nawóz mineralny. Rozporządzenie określa także sposób pakowania produktu. Nawozy oznakowane jako Nawóz WE mogą być wprowadzane do swobodnego obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Jeśli nawóz nie spełnia wymogów zgodności z rozporządzeniem WE 2003/2003, to jego wprowadzenie do obrotu odbywa się na podstawie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzedzonego badaniami jakościowymi wykonanymi przez INS w Puławach oraz badaniami, na podstawie których wydawana jest przez uprawnione instytuty badawcze związane z produkcją roślinną opinia o przydatności do stosowania w uprawach polowych, ogrodniczych, leśnych i na trwałych użytkach zielonych.