Bialchem

Nawożenie zbóż azotem

Przed nami wiosna, a wraz z nią budzące się do życia uprawy rolne wymagające dokarmiania mineralnego, głównie azotem. Chcąc jednak przystąpić do nawożenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie pokarmowe roślin uprawianego gatunku na azot.

Przed nami wiosna, a wraz z nią budzące się do życia uprawy rolne wymagające dokarmiania mineralnego, głównie azotem. Chcąc jednak przystąpić do nawożenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie pokarmowe roślin uprawianego gatunku na azot.

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe można określić za pomocą formuły, która przedstawia się następująco:

ZPN = P x NJ, gdzie:

ZPN – zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha);
P – plon nasion, przewidywany do osiągnięcia (t/ha);
NJ – jednostkowe pobieranie azotu (kg/t).

Wyliczenie zapotrzebowania pokarmowego rośliny dla oszacowania pierwszej dawki azotu to jednak nie wszystko, oprócz tego powinniśmy wiedzieć ile składnika pokarmowego tj. azotu znajduje się w glebie. Takiej wiedzy dostarczą nam analizy glebowe na zawartość azotu mineralnego. Zawartość azotu mineralnego jest niezbędna do wyliczenia całkowitej dawki azotu, jaką należy zastosować w danej uprawie.

Całkowitą dawkę azotu ustala się wg wzoru:

CN = (P x NJ) – NM, gdzie:

CN – całkowita dawka azotu (kg/ha);
P – plon nasion (t/ha);
NJ – jednostkowe pobieranie azotu (kg/t);
NM – zawartość azotu mineralnego (kg/ha).

Obliczoną w ten sposób dawkę należy podzielić mając na uwadze, że zboża konsumpcyjne nawozi się trzema dawkami, a paszowe dwoma. Dawki dzielone nawozów azotowych stosuje się w różnych terminach:

a) dwie dawki nawożenia azotem:
I dawka (60%) – przed ruszeniem wegetacji;
II dawka (40%) – początek strzelania w źdźbło,

b) trzy dawki nawożenia azotem:
I dawka (40%) – przed ruszeniem wegetacji;
II dawka (40%) – początek strzelania w źdźbło (wyczuwalne pierwsze kolanko);
III dawka (20%) – faza kłoszenia.

Wielkość pierwszej dawki azotu kształtuje się w zależności od wariantu dawek dzielonych w nawożeniu (dwie lub trzy).

Ustalając pierwszą dawkę azotu można posiłkować się następującym wzorem:

IN = (ZPN x W) – NM, gdzie:

IN – pierwsza dawka azotu (kg/ha)
ZPN – zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha)
W – współczynnik (dla 3 dawek współczynnik ten wynosi 0,5; dla dwóch dawek – 0,6; dla upraw mocno rozkrzewionych: 0,3 – 0,4);
NM – zawartość azotu mineralnego (kg/ha).

Co ważne, ustalając dawki dzielone w nawożeniu azotem najpierw oblicza się pierwszą dawkę, następnie trzecią, a na końcu drugą dawkę azotu.

Firma Bialchem – dostawca nawozów mineralnych, w tym nawozów azotowych życzy Państwu owocnych plonów!