Bialchem

Nawozy mineralne – dlaczego warto je stosować?

Racjonalne nawożenie jest podstawą utrzymania produkcji rolnej na stałym poziomie mimo spadku areału do celów rolniczych. Bazą, która stanowi o sukcesie rolnika chcącego otrzymywać wysokie plony są nawozy mineralne. Tylko one pozwalają na utrzymanie dobrego poziomu produkcji przy zachowaniu korzystnej relacji kosztów zabiegu do osiągniętych zysków. Jednak zastosowanie nawozu mineralnego należy poprzedzić analizą składu mineralnego gleby i to od jej wyników powinien zależeć wybór i dawkowanie konieczne dla planowanych do uprawy gatunków.

Co to są nawozy mineralne?

Nawozy mineralne są to proste związki chemiczne lub ich mieszaniny, będące produktem przemysłu nawozowego, który wytwarza je na drodze syntezy chemicznej lub przeróbki surowych kopalin. Zawierają one składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin uprawnych: polowych, przemysłowych, ogrodniczych lub pastewnych.

Nawozy mineralne mogą zawierać jeden lub więcej składników mineralnych, dlatego dzieli się je na jedno- i wieloskładnikowe. Wśród nawozów wieloskładnikowych wyróżnia się: nawozy mieszane (tzw. blendy), powstające przez mechaniczne wymieszanie dwóch lub więcej typów nawozów jednoskładnikowych w dowolnych proporcjach wagowych, oraz kompleksowe, które otrzymuje się w wyniku reakcji chemicznych przynajmniej dwóch związków chemicznych, zawierających składniki mineralne. W nawożeniu gleb, oprócz azotu, fosforu i potasu, stosowane są też nawozy wapniowe i magnezowe oraz siarkowe.

Celem ich stosowania jest zapewnienie roślinom niezbędnej do prawidłowego wzrostu ilości składników mineralnych z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy nimi. Ponadto mają one za zadanie utrzymanie lub poprawę żyzności gleby. Odpowiednie nawożenie mineralne nie tylko zwiększa zawartość niezbędnych, przyswajalnych przez konkretne rośliny makro- i mikroelementów, ale także pozwala na ograniczenie pobierania z gleby innych. Poprawia także odczyn i właściwości gleb.

Jakie korzyści daje stosowanie nawozów mineralnych?

Pierwszą i najważniejszą korzyścią z umiejętnego stosowania nawozów mineralnych jest wyższy plon. Odpowiednio odżywione rośliny zapewniają wysoką jakość plonów oraz wysoką zawartość składników odżywczych.

Nawozy mineralne dzięki wysokiej koncentracji łatwo dostępnych składników pokarmowych zapewniają wysoką skuteczność i niski koszt prowadzenia zabiegów. Stałe proporcje składników w nawozach wieloskładnikowych powodują, że składniki mineralne równomiernie uwalniają się do gleby i prawidłowo odżywiają rośliny. Efekty działania nawozów sztucznych są szybko widoczne, a w przypadku objawów niedoboru łatwo jest przeprowadzić zabieg interwencyjny nawozem jednoskładnikowym. Najczęściej interwencyjnie prowadzone jest dokarmianie azotem w formie azotanowej. Najlepszym przykładem nawozu, zawierającym azot w formie azotanowej jest azotan amonu (saletra amonowa), który oprócz szybko  działających jonów azotanowych dostarcza wolno działające jony amonowe.