Bialchem

Czy są przepisy precyzujące miejsce przetrzymywania butli?

Czy są ograniczone ilości i/lub miejsca przechowywania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami magazynowania gazu płynnego w butlach:

 1. Butli do gazu płynnego nie wolno używać i przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość.
 2. W magazynach, w których składowane są butle z gazem płynnym o łącznej masie powyżej 1.350 kg, butle pełne i nominalnie puste (zawierające tylko fazę gazową) powinny być składowane oddzielnie, w oznakowanych miejscach.
 3. Butle z gazem płynnym mogą być składowane na placach otwartych, pod zadaszeniem lub w budynkach przystosowanych do tego celu.
 4. Miejsca parkowania i postoju pojazdów i naczep załadowanych butlami z gazem płynnym powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa przewidziane dla magazynów na placach otwartych.
 5. Masa gazu płynnego, która może być magazynowana w pomieszczeniach, nie powinna przekraczać 5.500 kg.
 6. Na placach otwartych butle luzem powinny być składowane w oddzielnych stosach, odległych od siebie co najmniej o 1,5 m. Masa gazu płynnego w stosie nie może przekraczać 5.500 kg.
 7. Na placach otwartych butle składowane na paletach i w kontenerach o konstrukcji ażurowej powinny być składowane w oddzielnych stosach, odległych od siebie co najmniej o 2,5 m. Masa gazu płynnego składowanego w stosie nie może przekraczać łącznie 15.000 kg.
 8. Składowisko butli na placu otwartym nie może być usytuowane poniżej poziomu terenu, a podłoże powinno być wolne od zagłębień i odpowiednio utwardzone.
 9. Obiekt budowlany będący magazynem gazu płynnego powinien być parterowy, bez podpiwniczenia, oraz wyposażony w wentylację grawitacyjną. Otwory wywiewne należy lokalizować na wysokości nie większej niż 0,15 m nad poziomem podłogi.
 10. Odległości magazynów butli z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i obiektów użyteczności publicznej powinny wynosić co najmniej:
  – odległość magazynów butli z gazem płynnym od innych obiektów budowlanych i dróg publicznych powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonych w ust. 1.
  – w handlowej sieci detalicznej dopuszcza się składowanie butli w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg mogą być ustawiane przy ścianie o odporności ogniowej co najmniej 120 minut i wysokości co najmniej 2 m, w odległości co najmniej 2 m w poziomie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych, a także od studzienek, przy zachowaniu odległości co najmniej 10 m od innych budynków.
  – w punktach sprzedaży przyborów gazowych dopuszcza się składowanie gazu płynnego w butlach o łącznej masie do 70 kg.
 11. Magazyny butli należy wyposażyć, w zależności od wielkości masy składowanego gazu płynnego, w następujący sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe:
  – do 440 kg gazu – 1 gaśnica proszkowa lub śniegowa 9 kg,
  – powyżej 440 kg do 5.500 kg gazu – 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe 9 kg,
  – dla magazynów o masie gazu powyżej 5.500 kg – na każde dodatkowe 10.000 kg gazu dodatkowo 1 gaśnica proszkowa lub śniegowa 9 kg,
  – dla magazynów o masie gazu 440 kg do 25.000 kg należy zapewnić źródło wody dla celów przeciwpożarowych o wydajności 10 dm3/s,
  – dla magazynów o masie gazu powyżej 25.000 kg należy zapewnić źródło wody dla celów przeciwpożarowych o wydajności 20 dm3/s.